top of page
IMG-20181027-WA0023.jpg

Preswyliadau

Rydym yn cynnig dau fath o sesiwn preswyl ym Mraich Goch - Enciliadau Lloches ac Arosiadau Strwythuredig.

Enciliadau lloches

IMG_9208_Fotor.jpg
IMG-20181027-WA0010-1_Fotor.jpg

Enciliadau Lloches - I lawer ohonom mae’r profiad o geisio lloches neu hyd yn oed gael statws ffoadur yn gallu bod yn drawmatig; yr oriau hir o gyfweliadau lle’r holir yr un cwestiynau mewn nifer o wahanol ffyrdd, y teimlad nad yw’r swyddogion yn eich credu, y frwydr gyson o orfod adrodd eich stori drosodd a throsodd i nifer o bobl nad ydynt am eich credu ac sy’n ceisio eich dal chi allan a’ch galw’n gelwyddgi.  Mae hyn oll yn niweidiol i’n cyflwr meddwl, yn creu dryswch a theimlad o unigedd.

​ Mae Ymddiriedolaeth Anne Matthews yn sefydliad o bobl o gefndiroedd ffoadurol a mudol yn bennaf sy’n deall ac sydd wedi bod trwy, neu yn mynd trwy, y profiad o geisio Lloches. Dyma pam yr ydym am gynnig ein canolfan a’n harbenigedd i bobl (gyda’r pwyslais ar oedolion ifanc) sydd hefyd yn mynd trwy, neu wedi bod trwy, y profiad hwn.

 

Yng nghanolfan Braich Goch gallwn gynnig preswyliadau ar gyfer grwpiau o hyd at 20 o bobl. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cerdded y mynyddoedd a’r dyffrynnoedd hardd gerllaw, nofio mewn afonydd a llynnoedd, ac archwilio arfordir bendigedig Parc Cenedlaethol Eryri.

 

Yn ystod ein preswyliadau rydym yn coginio, bwyta, dawnsio, canu a chreu cerddoriaeth gyda’n gilydd – yn adennill ein dyngarwch a’n parch, yn dathlu ein gwahaniaethau ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd.  

Arosiadau strwythuredig

Arosiadau strwythuredig - Fel arall gall grwpiau gymryd rhan mewn sesiynau mwy strwythuredig, lle rydym yn defnyddio addysgeg feirniadol megis Ymchwil Gweithredu Cyfranogol i ennyn diddordeb  pobl ifanc mewn dysgu er mwyn sicrhau cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae gennym brofiad hir o drefnu a hwyluso cyrsiau a gweithdai ar amrywiaeth o bynciau megis addysg boblogaidd, rhyw, theatr y gorthrymedig, ymchwil gweithredu cyfranogol a llawer mwy.

 

Rydym yn croesawu unigolion a grwpiau cymunedol i gymryd rhan mewn sesiynau preswyl dwys i arbrofi gyda theatr a chyfryngau celf cysylltiedig eraill, i siarad â’i gilydd a meddwl gyda’i gilydd, gan weithio ar lefel unigol ond hefyd fel grŵp. Mae’r preswyliadau hyn yn amrywio o ran hyd a chynnwys yn unol ag argaeledd, anghenion ac adnoddau pob cymuned.

 

Pan fyddant yma mae pobl yn treulio’u hamser yn byw gyda’i gilydd: yn coginio, yn bwyta ac yn gofalu am ei gilydd. Rydym yn defnyddio’r ardaloedd o amgylch i’n hysgogi i greu; trefnir teithiau cerdded trwy gefn gwlad a phentrefi lleol. Dysgwn am hanesion yr ardal leol ac am ei phobl.

 

Gallwn deilwra sesiynau preswyl yn ôl anghenion y grwpiau sy’n ymweld â ni, felly cysylltwch gan nodi eich anghenion neu’ch syniadau!

IMG_1363_Fotor.jpg
IMG_1902.JPG

Preswyliadau’r gorffennol

See below some past residentials.

IMG_3481_Fotor.jpg

Chwiorydd yn hau hadau gwrthsafiad

Mae angen mannau diogel ar fenywod i ymlacio ac adfer, i fod gyda’i gilydd unwaith eto, a chreu cefnogaeth chwaerol.  Dyma pam yr ydym eisiau hyrwyddo Braich Goch fel lloches lle gall menywod, yn enwedig rhai o gefndiroedd ffoadurol a mudol, roi’r gorau i fod yn ofalwyr a mwynhau profiad newydd, rhannu lle ac amser gyda menywod eraill, mwynhau teithiau cerdded gwledig, coginio gyda’i gilydd, chwarae, rhannu straeon, iachau ac adfer ein dyngarwch.

Darllen mwy...

Jamaica3_Fotor_edited.jpg

CELTA

Labordy Arbrofol Beirniadol Theatr a Chelfyddydau Perfformio

Lle i bobl ymwneud yn feirniadol â’r defnydd o ffurfiau celfyddyd perfformio, y theatr yn bennaf.  Y prif amcanion yw ymchwilio, deall a herio’r sefyllfa sydd ohoni ynghyd â’i naratif hiliol a rhywiaethol rhagfarnllyd; arbrofi a gweithio ar y cyd i greu darnau perfformio gwreiddiol all gyrraedd cynifer o gynulleidfaoedd â phosib.

Darllen mwy...

CONTACT US

Braich Goch Inn and Bunkhouse, Corris, Machynlleth, Wales, SY20 9RD

info@theannematthewstrust.org

01654 761 256

paypal-donate-button-high-quality-png.png

Thanks for submitting!

bottom of page