top of page
pencils on a paper

MEITHRIN GALLU

Ein Hinterniaethau

Ar gyfer oedolion ifanc sy’n aros am loches yng Nghymru ac y mae’r gyfraith yn eu gwahardd rhag manteisio ar addysg neu gyflogaeth. Mae ein hinterniaethau wedi’u teilwra i ganlyn sgiliau, angerdd a diddordebau pob intern, ac maent yn cynnwys y dewis o gael hyfforddiant mewn: tyfu bwyd, rheoli digwyddiadau, gwaith bar, cynnal, hwyluso, arlwyo a hyfforddiant achrededig mewn bwyd a hylendid

People sitting on a bench

Ein sesiynau Hyfforddiant Untro

Gellir archebu aelodau o’n tîm i rannu eu harbenigedd yn ystod gweithdai untro am ein methodoleg, er enghraifft Ymchwil mewn Gweithredu Cyfranogol, Theatr / Theatr y Gorthrymedig neu Agroecoleg.

young people seen from below holding each other arms

Ein Rhaglenni Mewnol

Yn brofiadau addysg poblogaidd a gynhelir gan ein tîm, ar gyfer pobl y byddwn yn eu gwahodd i ymuno â ni, megis Walking the Walk (blwyddyn o gynnull meddyliau er mwyn ail-ddychmygu ein ffyrdd o fod a ffyrdd o wneud gwaith yn y gymuned) a Hyfforddiant Getaway (blwyddyn o hyfforddiant mewn cynnal preswyliadau, i arweinwyr ifanc sy’n gweithio yn eu cymunedau.)

People walking in the countryside

Ein Gwaith Ymgynghori

Rydym yn cynnig gweithdai datblygu arweinyddiaeth pwrpasol dros y tymor hwy i sefydliadau hen a newydd, yn y DU ac mewn gwledydd tramor.  Fel arfer, bydd hwn yn gyfuniad o sesiyau ar-lein a rhai preswyl, sy’n cynnwys hyfforddiant am ein dulliau, a chan gynorthwyo sefydliadau gyda pha bynnag anghenion sydd ganddynt yn yr eiliad honno.

Workshop paper on the floor

Ein nod yw rhannu’r hyn yr ydym wedi’i ddysgu o’r daith yr ydym wedi bod arni a’r sgiliau yr ydym wedi’u meithrin dros y blynyddoedd er mwyn cael effaith grychdonnol ar draws cenedlaethau yn y DU.

 

Trwy ein gwaith Meithrin Gallu, rydym yn cynnig lleoedd i unigolion a sefydliadau feithrin neu adfer eu hyder, a datblygu eu sgiliau ar gyfer newid trawsffurfiol, ar sail eu talentau a’r hyn y maent yn teimlo’n angerddol amdano.

 

Sut ydym yn gwneud hyn? Mae ein hinterniaethau , rhaglenni mewnol, sesiynau hyfforddiant untro a gwaith ymgynghori.

Nod ein gwaith Meithrin Gallu yw creu rhwydwaith o bobl wedi’u hyfforddi i weithio yma ym Mraich Goch, yn ogystal ag yn eu sefydliadau eu hunain yn y DU neu’n Rhyngwladol.

Bydd pobl sy’n ymuno â ni ar y teithiau hyn yn meithrin perthnasoedd gyda ni a gyda’i gilydd, sy’n cryfhau ein hymddiriedaeth, ein rhyngddibyniaeth a’n grym ar lefel llawr gwlad. 

Mae incwm a gaiff ei greu o’n gwaith hyfforddiant ac ymgynghori yn golygu ein bod yn gallu rhannu ein gwybodaeth gyda phobl a sefydliadau nad ydynt yn gallu talu.

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch archebu rhywfaint o hyfforddiant neu waith ymgynghori, neu i ymuno â’n rhaglenni mewnol neu’n hinterneiaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r dudalen gyswllt.

CONTACT US

Braich Goch Inn and Bunkhouse, Corris, Machynlleth, Wales, SY20 9RD

info@theannematthewstrust.org

01654 761 256

paypal-donate-button-high-quality-png.png

Thanks for submitting!

bottom of page