top of page

Chwiorydd yn Hau Hadau Gwrthsafiad 

“Os oes unrhyw fenyw’n teimlo bod angen unrhyw beth y tu allan iddi hi ei hun i gyfreithloni neu ddilysu ei bodolaeth, mae hi eisoes wedi ildio ei phŵer i ddiffinio ei hun, ei galluedd”  


-Bell Hooks

Mae angen mannau diogel ar fenywod i ymlacio ac adfer, i fod gyda’i gilydd unwaith eto, a chreu cefnogaeth chwaerol.  Dyma pam yr ydym eisiau hyrwyddo Braich Goch felo lloches lle gall menywod, yn enwedig rhai o gefndiroedd ffoadurol a mudol, roi’r gorau i fod yn ofalwyr a mwynhau profiad newydd, rhannu lle ac amser gyda menywod eraill, mwynhau teithiau cerdded gwledig, coginio gyda’i gilydd, chwarae, rhannu straeon, iachau ac adfer ein dyngarwch.

​​

IMG-20180521-WA0008_Fotor.jpg

O ddyddiau’r helfeydd gwrachod tan heddiw a’r ymgyrchoedd #MeToo, yr argyfwng ffoaduriaid byd-eang, y dioddefwyr caethwasiaeth rhyw a’r cynnydd mewn troseddau casineb yn sgil Brexit. Rydym yn parhau i gael ein gormesu a’n cam-drin yn systematig, gan alluogi a chynnal y dull cyfalafol o gynhyrchu sydd mewn grym.

 

Mae menywod a phlant ar draws y byd yn dioddef oherwydd rhyfel a phob dydd mae merched a menywod yn wynebu camdriniaeth rhyw nad yw’n cael ei herio – ymddygiad sydd yn aml yn cael ei ystyried fel ‘y norm’.
 

IMG_2686-1_Fotor.jpg

Ar gyfer pwy mae hwn?

Rydym am sicrhau bod Braich Goch ar gael i fenywod na fyddent fel arfer yn gallu cael mynediad i’r mannau hyn oherwydd rhwystrau economaidd, diwylliannol neu ieithyddol.

Rydym am gefnogi menywod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn enwedig y rheiny sydd wedi eu halltudio, eu hynysu, eu cam-drin a/neu eu gormesu. Rydym hefyd am gynorthwyo menywod sy’n barod i rannu a chydweithio er mwyn grymuso a chefnogi ei gilydd i herio systemau gormesol, y menywod hynny nad ydynt yn arwain y drafodaeth ac sydd yn aml yn cael eu gadael allan o sgyrsiau allweddol a phwysig.

Beth rydym yn ei wneud a sut y gall menywod elwa

Mae’r lloches/man preswyl yn gartref oddi cartref lle gall menywod brofi rhywbeth gwahanol i’w bywydau pob dydd arferol. 

  • Mae rhannu ystafelloedd byw, coginio, teithiau cerdded yn yr awyr agored a gofalu am ei gilydd yn creu awyrgylch o berthyn, dysgu a hunan-rymuso.

  • Rydym yn defnyddio cylchoedd merched lle gallwn ddod i adnabod ein gilydd mewn ffordd hwylus ac anffurfiol. Rydym yn defnyddio symudiad a llais i rannu agweddau ohonom ni ein hunain, gan greu cysylltiadau, cyfeillgarwch a strategaethau ymdopi.

  • Rydym yn defnyddio celf a mapio’r corff i lunio a myfyrio ar ein teithiau trwy fywyd hyd yn hyn. Mae hyn yn mapio ein gwreiddiau, sgiliau, cyraeddiadau, breuddwydion a’n gobeithion ar gyfer y dyfodol.  Mae’n offeryn pwerus ar gyfer adlewyrchu ar a dathlu ein bywyd, ein gwahaniaethau a’n nodweddion cyffredin; gall hyn fod yn broses gyfunol a grymusol iawn. Gallwn ddechrau gweld ein hunain fel yr ydym mewn gwirionedd, ac nid sut yr ydym yn cael ein portreadu gan gymdeithas neu ar sail ein rolau.

IMG_3481_Fotor.jpg
IMG_0404-1_Fotor.jpg
  • Ar gyfer gwaith mwy strwythuredig rydym yn defnyddio theatr i archwilio’r materion sy’n cael yr effaith fwyaf arnom, i ddeall sut yr ydym yn dioddef gormes a gwahaniaethu systematig ac i adnabod y pŵer sydd gennym i herio’r agweddau negatif hynny. Defnyddiwn theatr fel llwyfan i archwilio’r syniadau hyn ar y cyd. Gellir cyflwyno’r sgetshis hyn i gynulleidfaoedd gan ddefnyddio theatr fforwm. Mae hyn eu cynnwys trwy eu gwahodd i gerdded yn esgidiau’r prif gymeriad, gan roi cipolwg iddynt o realiti pobl eraill, a chreu empathi a dealltwriaeth.

  • Rydym wedi canfod bod hyn ein cynorthwyo ac yn ein hysbrydoli i herio dynion, cymdeithas, llunwyr polisïau a ni ein hunain yn gyffredinol, yn ogystal â chwestiynu’r sefyllfa sydd ohoni a deall ac enwi’r gelyn cyffredin.

  • Gall menywod wella’u sgiliau, grymuso eu hunain trwy rannu mewn gofod myfyriol a dysgu i enwi, nodi a herio ymddygiad gormesol.  

CYSWLLT

Braich Goch Inn a Bunkhouse, Corris, Machynlleth, Wales, SY20 9RD

info@theannematthewstrust.org

01654761256

PayPal ButtonPayPal Button

Thanks for submitting!

bottom of page